ภาพบรรยากาศอบรม social media

This slideshow requires JavaScript.

อบรม social media

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนยุคใหม่

ระหว่าง วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง